Pagina pacientului

Pagina pacientului

SERVICII OFERITE PACIENTILORSERVICII AMBULATORIUL

– SERVICII CONTRACTATE IN RELATIA CU CASA
– SERVICII CU PLATA

SERVICII SPITAL

– SERVICII CONTRACTATE IN RELATIA CU CASA
– SERVICII CU PLATA

SERVICII RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

– SERVICII CONTRACTATE IN RELATIA CU CASA
– SERVICII CU PLATA

SERVICII LABORATOR ANALIZE MEDICALE

– SERVICII CONTRACTATE IN RELATIA CU CASA
– SERVICII CU PLATA

SERVICII RMFB

– SERVICII CONTRACTATE IN RELATIA CU CASA
– SERVICII CU PLATA

CALITATEA DE ASIGURAT

Conform Ordinului Nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dovada calităţii de asigurat,
Art. 20 – Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ – adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:
a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz;
b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;
c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;
d) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;
e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;
g) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului – pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;
i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti;
j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii, adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situaţie;
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;
n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana.

Art. 22 – 1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei prevăzute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinţa eliberată de angajatori, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1^1 . Termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.
(2) CAS eliberează documente care fac dovada achitării contribuţiei şi deţinerii calităţii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidenţelor organizate pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru categoriile de persoane care realizează veniturile prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. b) – f) şi la art. 259 alin. (9) din lege.

DREPTURILE PERSOANEI ASIGURATE

DREPTUL LA SERVICII MEDICALE: pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale;
DREPTUL LA RESPECT, INTIMITATE ŞI DEMNITATE: pacientul are dreptul să aibă acces la îngrijiri medicale, să fie respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare, indiferent de sex, religie, etnie, stare materială, etc. Pacientul are dreptul să fie tratat politicos, cu respect şi atenţie
DREPTUL LA INFORMARE: pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic;
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic iar cauza suferinţă. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Pacientul are dreptul de a cere şi de obţine o altă opinie medicală. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
DREPTUL DE A ALEGE: pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa.
DREPTUL LA CONFIDENŢIALITATE: toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. Pacientul are acces la datele medicale personale şi are dreptul să i se garanteze păstrarea confidenţialităţii datelor medicale.
DREPTUL PACIENTULUI ÎN DOMENIUL: pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare. Dreptul femei de a hotărî dacă să aibă sau nu copii, este garantat. Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii, precum şi dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT ŞI ÎNGRIJIRI MEDICALE:
1. intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat;
2. pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare;
3. pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu;
4. pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri cu demnitate.

DREPTUL LA CONFORT: pacientul are dreptul să se simtă confortabil în timpul investigaţiilor şi tratamentelor medicale.
DREPTUL LA CONTINUITATE: pacientul are dreptul să beneficieze continuu de metode de prevenire şi tratament atâta timp cât este nevoie sau doreşte.
DREPTUL LA OPINIE: pacientul are dreptul să-şi poată exprima opinia despre toate serviciile de sănătate, metodele de tratament pe care le preferă, etc.

OBLIGAŢIILE PACIENTULUI

1. Pacientul este obligat să respecte programul zilnic al secţiei;
2. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în spital sunt interzise;
3. Pacientul va respecta indicaţiile medicale referitoare la tratament şi regimul igieno-dietetic;
4. Pacientul nu poate părăsi incinta spitalului în perioada internării;
5. Pacientul va avea un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi;
6. Pacientul este obligat să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.
7. Pacientul va folosi cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziţie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil;
8. Pacientul va purta echipamentul de spital şi nu va părăsi incinta spitalului în această ţinută;
9. Pacientul va păstra curăţenia în rezervă şi spaţii comune;
10. În cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natură care pot produce discomfort pacienţilor internaţi.

DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PACIENŢILOR NEASIGURAŢI

Persoanele care nu pot dovedi faptul că sunt asigurate sunt considerate, din punct de vedere legal, ca fiind neasigurate. Ele beneficiază de serviciile medicale din pachetul minimal, în situațiile în care viața acestora sau sănătatea membrilor comunităților din care fac parte este pusă în pericol. Aici, ne referim la urgențele medico-chirurgicale, bolile infecțioase (hepatita, gripa, TBC, bolile cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, varicela, rujeola etc.), controalele în timpul sarcinii și cele postnatale, serviciile de planificare familială.
După ce au beneficiat de unul dintre serviciile incluse în pachetul minimal, prevăzut pentru persoanele neasigurate, acestea vor trebui să suporte restul cheltuielilor necesare în procesul de îngrijire. Pacienții fără asigurare medicală nu vor primi rețete pentru medicamentele eliberate gratuit sau compensat, dar nici trimiteri pentru diverse investigații sau tratamente de recuperare

NOTĂ INTERNĂ. FUMATUL ÎN LOCURILE

NOTĂ INTERNĂ

Emisă în atenţia tuturor angajaţilor, pacienţilor, aparţinătorilor, vizitatorilor şiangajaţilor tuturor societăţilor care efectuează lucrări sau prestează servicii în Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, pentru luarea la cunoştinţă şi conformare.
Prin prezenta notă internă vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, alin.(1^1): ”Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private.”
Ministerul Sănătăţii Publice, prin Adresa nr. 893 din 04.02.2008, a transmis tuturor unităţilor sanitare “necesitatea imperioasă a respectării interzicerii complete a fumatului, atât în interiorul clădirilor, cât şi în curţile acestora”.
De asemenea vă aducem la cunoştinţă faptu că încălcarea interdicţiei de a fuma în spitale se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei.
Şefii secţiilor, compartimentelor, laboratoarelor şi serviciilor din Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău au obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului din subordine despre prevederile prezentei şi au obligaţia de a afişa la loc vizibil atât prezenta Notă internă cât şi interdicţia de a se fuma în spital şi în curtea acestuia.

Intocmit, MANAGER
Consilier juridic, Ec.Barna Laurentiu
Meseşan Cristian

SUNT ASIGURAT ?

Sunt asigurati, potrivit Legii nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.
Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.
Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ – adeverinta de asigurat – eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau adeverinta de salariat eliberata de angajator conform Ordinului 617/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa implementarea dispozitiilor Titlului IX din Legea nr. 95 / 2006, aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.
Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:
a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse cu exceptia, celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile Legii nr. 95 / 2006:
a) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca acordat in urma unui accident de munca sau boli profesionale;
b) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
c) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
f) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
h) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Cod penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.
Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in una dintre aceste categorii. Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.
Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in situatiile prezentate anterior:
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.
Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz.
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.
Aceste prevederi se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.
In cazul neachitarii la termen a contributiilor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), CNAS, prin casele de asigurari sau persoane fizice sau juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala.

ACTE NECESARE INTERNARE

1. Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu și/sau de la alt medic specialist;
2. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, in cazul minorilor este necesar Certificatul de naştere: original şi xerocopie;
În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

REGULAMENT INTERN AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU
Aprobat în şedinţa Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău din data de 14.01.2011 şi valabil începând cu data de 01.03.2011.

LOCATII SI CAI DE ACCES

LOCATII SI CAI DE ACCES

LOCATIA DATE CONTACT MODALITATI DE ACCES
SPITALUL JUDTEAN DE URGENTA ZALAU, Str. Simion Barnutiu, nr. 67, Zalau, 450129 Tel: +40(260)616920
Fax: +40(260) 661066
Email: secretariat@spitalzalau.ro
Pentru acces pietonal sau cu autoturismul proprietate personala consultati harta GOOGLEMAP – Str. Simion Barnutiu, Nr. 67.
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 4,6,22 care circula la fiecare 15 minute (statia Spital)
SECTIA BOLI INFECTIOASE, Str. Păcii nr. 10, Zalau Telefon: 0260616920 int 280
Email: horvathflorentina@spitalzalau.ro
Pentru acces pietonal saucon cu autoturismul proprietate personala sultati harta GOOGLEMAP – Str Tudor Vladimirescu nr 28.
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 11 care circula la fiecare 15 minute (statia Porolissum).
SECTIA PSIHIATRIE, Str. Tudor Vladimirescu nr 28, Zalau Telefon: 0260616920 int 124
Email: ciobanumarin@spitalzalau.ro
Pentru acces pietonal saucon cu autoturismul proprietate personala sultati harta GOOGLEMAP – Str Tudor Vladimirescu nr 28.
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 11 care circula la fiecare 15 minute (statia Porolissum).
SECTIA PNEUMOLOGIE, Str. Tudor Vladimirescu nr 28, Zalau Telefon: 0260616920 int 262
Email: szekelyalexandru@spitalzalau.ro
Pentru acces pietonal saucon cu autoturismul proprietate personala sultati harta GOOGLEMAP – Str Tudor Vladimirescu nr 28.
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 11 care circula la fiecare 15 minute (statia Porolissum).
CENTRUL DE SANATATE MINTALA (CSM), Str. Tudor Vladimirescu nr 28, Zalau Telefon: 0260616920 int 128
Email: csm@spitalzalau.ro
Pentru acces pietonal saucon cu autoturismul proprietate personala sultati harta GOOGLEMAP – Str Tudor Vladimirescu nr 28.
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 11 care circula la fiecare 15 minute (statia Porolissum).
SECTIA REUMATOLOGIE, Cartier Dumbrava II Bl H12 Tel: 0260616920, int: 237 Pentru acces pietonal sau cu autoturismul proprietate personala consultati harta GOOGLEMAP – Cartier Dumbrava II Bl H12
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 4,6,22 care circula la fiecare 15 minute (statia Spital)
SECTIA RECUPERARE, Cartier Dumbrava II Bl H12 Tel: 0260616920, int 241 Pentru acces pietonal sau cu autoturismul proprietate personala consultati harta GOOGLEMAP – Cartier Dumbrava II Bl H12
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 4,6,22 care circula la fiecare 15 minute (statia Spital)
BAZA DE TRATAMENT, Str. Dumbrava nr 60 Bl H11 Tel: 0260616920, int 275 Pentru acces pietonal sau cu autoturismul proprietate personala consultati harta GOOGLEMAP – Cartier Dumbrava II Bl H12
Pentru transport in comun se poate ajunge cu ajutorul autobuzului nr. 4,6,22 care circula la fiecare 15 minute ( statia Spital )
CHESTIONARE SATISFACŢIE

CHESTIONAR SATISFATIE PACIENTI – AMBULATORIU DE SPECIALITATE
VA RUGAM SA DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT.
DUPA COMPLETARE VA RUGAM SA TRIMITETI FORMULARUL PE ADRESA : secretariat@spitalzalau.ro
VA MULTUMIM.

CHESTIONAR SATISFATIE PACIENTI – SPITALIZARE CONTINUA
VA RUGAM SA DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT.
DUPA COMPLETARE VA RUGAM SA TRIMITETI FORMULARUL PE ADRESA : secretariat@spitalzalau.ro
VA MULTUMIM.

CHESTIONAR SATISFATIE PACIENTI – LABORATOR ANALIZE MEDICALE
VA RUGAM SA DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT.
DUPA COMPLETARE VA RUGAM SA TRIMITETI FORMULARUL PE ADRESA : secretariat@spitalzalau.ro
VA MULTUMIM.

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENT – SPITAL
DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT.
DUPA COMPLETARE VA RUGAM SA TRIMITETI FORMULARUL PE ADRESA : secretariat@spitalzalau.ro
VA MULTUMIM.

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENT – LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
PENTRU DETALII VA RUGAM DESCARCATI FISIERUL ATASAT
DUPA COMPLETARE VA RUGAM SA TRIMITETI FORMULARUL PE ADRESA : secretariat@spitalzalau.ro
VA MULTUMIM.

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENT – UPU – SMURD
VA RUGAM DESCARCATI CHESTIONARUL.
DUPA COMPLETARE VA RUGAM SA TRIMITETI FORMULARUL PE ADRESA : secretariat@spitalzalau.ro
VA MULTUMIM.

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENT – CONSILIUL ETIC
VA RUGAM DESCARCATI CHESTIONARUL.
DUPA COMPLETARE VA RUGAM SA TRIMITETI FORMULARUL PE ADRESA : secretariat@spitalzalau.ro
VA MULTUMIM.

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE